Scroll ned

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Totalbanken A/S

Totalbanken A/S(i det følgende Banken) er dataansvarlig

Vores behandling af dine oplysninger

Banken indhenter og behandler oplysninger om dig til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, herunder i forbindelse med:

 • Betalinger
 • Kunderådgivning
 • Kundepleje
 • Kundeadministration
 • Kreditvurdering
 • Markedsføring
 • Opfyldelse af forpligtigelser i henhold til lovgivningen

Bruger du kredit- eller betalingskort, netbank, eller anden betalingsformidling mv., henter Banken oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Det gør Banken for, at Banken kan gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Banken indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger Banken, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Banken opdaterer oplysningerne løbende.

I forbindelse med ind- og udbetalinger af enhver art, indhenter Banken oplysninger fra indbetalere, forretninger, pengeinstitutter og andre med henblik på at gennemføre betalingen korrekt og for at overholde lovgivningen samt udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter mv.

I overensstemmelse med hvidvasklovgivningen indhenter Banken løbende oplysninger om formålet med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet med Banken. Der indhentes desuden løbende oplysning om, hvor dine midler stammer fra og om usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre. I øvrigt indhenter Banken oplysninger, som Banken efter en risikovurdering, finder nødvendige for at sikre opfyldelse af loven.

Banken modtager oplysninger fra koncernselskaber ved disses underretning til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efter hvidvasklovgivningen. Derudover modtager Banken oplysninger om dig fra koncernselskaber og samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor du har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør.

For at sikre at du kan handle værdipapirer gennem os, indhenter Banken oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne, når det er relevant til brug for indrapportering af dine handler med værdipapirer til myndighederne.

Banken opbevarer kun dine oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen, herunder så længe oplysningerne er relevante og nødvendige.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger
For at være kunde i Banken er du forpligtet til at give Banken en række oplysninger som følge af lovgivningen.

Lovgrundlaget for Bankens behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder

 • Betalingsloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Hvidvaskloven
 • Kreditaftaleloven
 • Skattekontrolloven

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med Banken, eller hvis du har givet dit samtykke.

Banken foretager endvidere behandling af dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Banken. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden samt til direkte markedsføring.

Videregivelse af dine personoplysninger
Bankens ansatte og ansatte i koncernselskaber har tavshedspligt.

Oplysninger om dig videregives kun med dit samtykke, eller når Banken er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen.

Oplysninger om kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til selskaber i Bankens koncern og samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver.

Oplysninger om dig kan f.eks. også videregives uden samtykke til:

 • SKAT, statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), herunder Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når Banken er forpligtet til videregivelsen
 • Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og kundens misligholdelse af aftaler.

Indsigt i dine personoplysninger
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Banken behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Banken anvender dem til. Du kan få oplyst, hvor længe Banken opbevarer dine data og eventuelle modtagere af dine data, i det omfang de måtte være blevet videregivet.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Banken træffer automatiske afgørelser herunder profilering. Du har mulighed for at få indsigt i hvordan afgørelsen er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
Hvis de oplysninger, Banken behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har du ret til, at vores behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Begrænsning af behandling
Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, som Banken har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan du kræve, at Banken begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis du har krav på sletning af de oplysninger, som Banken har registreret om dig, kan du i stedet anmode Banken om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Hvis behandling af de oplysninger, Banken har registreret om dig, alene er nødvendig for
at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger
begrænses til opbevaring. Banken har mulighed for at foretage anden behandling, hvis
det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil.

Indsigelse mod behandling
Hvis Banken behandler oplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen.

Dataportabilitet
Hvis Banken behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit
samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Klager
Klager over Bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
tlf. 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysning
Banken kan kontaktes på

TOTALBANKEN A/S
Bredgade 95
5560 Aarup
Tlf.: 63457000
post@totalbanken.dk.
Bankens CVR-nr.: 10349818.

Bankens databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på telefon 63457232 og/eller
persondata@totalbanken.dk.

Ændring af Privatlivspolitikken
Banken kan ændre privatlivspolitikken uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for kunden.

Banken kan ændre privatlivspolitikken med et varsel på en måned, hvis ændringerne ikke er til fordel for kunden. Oplysning om sådanne ændringer af privatlivspolitikken sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagpressen, med henvisning til, hvor på vores hjemmeside ændringerne kan ses.

DEL PÅ

Kontakt