Statslig kapital

Lov om Statsligt Kapitalindskud i Kreditinstitutter blev vedtaget den 3. februar 2009 og er efterfølgende ændret den 1. maj 2009. Loven kaldes også bankpakke 2 eller kreditpakken.

Banken modtog den 30. juni 2009 et statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital på 92,5 mio.kr. Kapitalindskuddet er fuldt indfriet den 30. juni 2014.

Med kreditpakken fik kreditinstitutter mulighed for at søge om statsligt kapitalindskud på i alt 100 mia.kr. Alene kreditinstitutter, der opfylder lovens krav til solvens mv., kan søge. Det enkelte kreditinstitut betaler en individuel aftalt rente for det statslige kapitalindskud.

Formålet med kreditpakken er at mindske risikoen for at sunde virksomheder og husholdninger ikke kan få finansieret deres aktiviteter.

Det er et krav, at de kreditinstitutter, der modtager statslige kapitalindskud, ikke strammer udlånspolitikken mere, end den almindelige konjunkturudvikling tilsiger under hensyn til, at institutterne samtidig skal drive en sund og ansvarlig forretning.

Banken har den 30. juni 2009 modtaget et statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital på 92,5 mio.kr. Kapitalindskuddet har en uendelig løbetid, men kan på visse betingelser indfries efter 3 år.

Med indgåelsen af aftalen er bankens kapitalgrundlag blevet yderligere styrket og giver basis for en fortsat udbygning af kundebasen. Det sker ved at tiltrække private husstande samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder, der ønsker et samarbejde med et lokalt pengeinstitut.

Se Aftale om Statsligt Kapitalindskud samt Vilkår og Betingelser her.

Et kreditinstitut, der modtager statsligt kapitalindskud, skal hvert halve år indsende en redegørelse om udlånsudviklingen i instituttet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Redegørelsen skal offentliggøres på instituttets hjemmeside.

Du finder bankens redegørelser for udviklingen i udlån under Finansiel rapportering sammen med bankens regnskaber og øvrige rapporteringer. Den sidste redegørelse dækker perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014, hvor den statslige kapital er fuldt indfriet.